Oznámení - zveřejnění záměru prodeje

Obec Věžky zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 123/2 –ostatní plocha– zeleň - o celkové výměře 20 m2 v k.ú. Věžky – viz nákres.  Tento záměr prodeje byl schválen zastupitelstvem dne 21.12.2020 č. usnesení  22/2020 bod 4b

Své připomínky a vyjádření doručte na podatelnu Obecního úřadu ve Věžkách do 26.1.2021.

 

v.r. Bc. Aleš Bosák - starosta