Revize katastru

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž (dále jen „katastrální úřad)
Vám oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude v katastrálním území Vlčí
Doly a Věžky  obce Věžky  provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem
v terénu (dále jen „revize“). Revize potrvá v období od 11.3.2023 přibližně do 30.9.2024. Při
revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí,
jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
vyhláška).
Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku
a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, zápisy v záznamu pro další
řízení, hranice katastrálního území, zhušťovací body, podrobné polohové a výškové bodové
pole, další prvky polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména.
V souladu s § 38 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona se na Vás obracíme s žádostí
o poskytnutí nezbytné součinnosti katastrálnímu úřadu v následujícím rozsahu:
V příloze k tomuto průvodnímu dopisu přikládáme oznámení pro vlastníky nemovitostí a jiné
oprávněné vymezující jejich povinnosti a součinnost při revizi údajů katastru, které vyplývají
z právních předpisů. Žádáme Vás o uveřejnění tohoto oznámení způsobem obvyklým ve Vaší
obci.
Dále Vás žádáme, abyste při revizi zajistili za obecní úřad spolupráci osoby znalé místních
poměrů, která bude oprávněna podávat katastrálnímu úřadu potřebné informace týkající
se vlastníků nemovitostí a informace týkající se nemovitostí ve vlastnictví obce.
Předmětem revize jsou mj. také seznamy budov s čísly popisnými a budov s čísly
evidenčními a sběr technickoekonomických atributů stavebních objektů.
Děkujeme Vám za poskytnutou součinnost.