Strategický plán rozvoje sportu v obci Věžky do roku 2022

článek I. Úvodní ustanovení

Strategický plán rozvoje sportu v obci Věžky je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Koncepce podpory sportu v obci Věžky vychází z Plánu rozvoje obce Věžky.
Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách
Cílem strategického plánu sportu obecně, je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci.

článek II. Základní pojmy

Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.
Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou
Komise pro kulturu, sport a volný čas – poradní orgán rady Jeho členy jsou rovněž dobrovolní činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.

článek III. Úloha obce v zajišťování sportu

Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly obce1.
Sportovní politika obce se odvíjí od potřeb obce a vychází z jejich kulturně historických
Obec se spolupodílí na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních subjektů ve prospěch obce, svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Zároveň dochází k naplňování povinnosti obce pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku2.

Hlavní úkoly obce:

 • zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů,
 • zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a zkvalitňovat je pro sportovní činnost občanů,
 • podporovat další provozovatele sportovních zařízení, včetně finanční pomoci,
 • kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,
 • zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
 • podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci

článek IV. Oblasti podpory sportu v obci

1. Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, aktivně podporuje sportovní akce z rozpočtu

2. Obec si je vědoma důležitosti spontánního sdružování „zdola“, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů se svou obcí.

3. Sport dětí a mládeže

Pojem: Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Poskytnutí smysluplné činnosti, určení cíle, poskytnutí pocitu sounáležitosti s okolím, navození pocitu bezpečí. Nejlepší způsob vlivu na chování dětí a mládeže.
Zásadní význam: Výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.
Cíl podpory: Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti.

Priorita:
údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města, jejich případná modernizace v souladu s potřebami obce (sportovní areál ve Věžkách, společenská chata ve Vlčích dolech)
údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu s potřebami obce (dětské hřiště ve Věžkách a ve Vlčích Dolech)
podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školských zařízení města (možná podpora pro sociálně slabé rodiny)
podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a mládež
podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže.

4. Sport pro všechny

Pojem: Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví.
Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.
Cíl podpory: Vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.

Priorita:
údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu s potřebami obce (sportovní areál ve Věžkách, společenská chata ve Vlčích Dolech
budoucí výstavba cyklostezky přes katastr obce Věžky, odpočinkové zóny
podpora a spolupořadatelství sportovních akcí, bike závodů, turnaj v pinpongu apod.
spolupráce s obcemi v mikroregionu v oblasti sportu a tělovýchovy
podpora nejrůznějších pohybových aktivit (bojová umění, cvičení pro ženy a muže atd.)
podpora úspěšných místních sportovců.
Spolupráce se Tělovýchovnou jednotou SOKOL

Článek V. Formy podpory sportu v obci

1. Přímá podpora (finanční)

rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce

 • pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních zařízení,
 • revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení,

poskytovaná jako dotace (dar) v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích.

2. Nepřímá podpora

 • Údržba stávajících sportovních zařízení (sportovní areál ve Věžkách, dětské hřiště ve Vlčích Dolech, dětské hřiště ve Věžkách), vybavení kvolnočasovým aktivitám,
 • zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků,
 • propagace sportovních akcí v místním tisku, možnost uveřejňování postřehů a informací z jednotlivých sportovních akcí,
 • možnost bezplatného využívání sociálního zázemí (objekt Sportovně společenský areál Věžky, Společenská chata Vlčí Doly) ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí,
 • možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí.

článek VI. Závěrečná ustanovení

Strategický plán rozvoje sportu v obci Věžky schválilo Zastupitelstvo obce Věžky na svém zasedání konaném dne 7. 2018 usnesením č. 32/2018 bod 4.
Strategický plán rozvoje sportu v obci Věžky je zveřejněn na webových stránkách obce Věžky obecvezky.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.


Bc. Aleš Bosák, starosta obce