Realizace ÚSES v k. ú. Věžky

Cíl projektu: Obnova a založení prvků v k.ú. Věžky. Realizací projektu dokde k založení a regeneraci 4 lokálních biokoridorů v extravilánu obce Věžky

Realizace: 9/2019 - 4/2023

Projekt spolufinancován Evrovskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operečního programu Životní prostředí

Financování:

Celkové náklady 100 % 5 515 228,- Kč
Z toho    
Dotace EU 95 % 5 239 467,- Kč
Vlastní zdroje 5 % 275 761,- Kč

 

uses_vezky.JPG (JPG 66.20 kB)