Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název
Věžky

2. Důvod a způsob založení
Obec Věžky (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:
Je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura
Seznam organizací:
Sbor dobrovolných hasičů
Sdružení rodičů Věžky
Myslivecké sdružení
Sokol

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Věžky
Věžky 61
768 33 Morkovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Věžky
Věžky 61
768 33 Morkovice

4.3 Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

4.4 Telefonní čísla
Pevná linka: 573 363 025
Mobilní telefon: 725 518 228

4.5 Čísla faxu
573 363 099

4.6 Adresa internetové stránky
www.obecvezky.cz

4.7 Adresa e-podatelny
Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  • Vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna
  • Zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna@obecvezky.cz
  • Osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

4.8 Další elektronické adresy
ou@obecvezky.cz

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 8228-691/0100 (KB)

6. IČ
00287865

7. DIČ
CZ00287865

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska
Vyhlášky a předpisy
8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence: v tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

http://www.rzp.cz/
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik