Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název
Věžky

2. Důvod a způsob založení
Obec Věžky (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:
Je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura
struktura_jpg.JPG (JPG 50.24 kB)

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Věžky
Věžky 61
768 33 Morkovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Věžky
Věžky 61
768 33 Morkovice

4.3 Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

4.4 Telefonní čísla
Pevná linka: +420 573 363 025
Mobilní telefon: +420 725 518 228

4.5 Adresa internetové stránky
www.obecvezky.cz

4.6 Adresa podatelny
pro doručování dokumentů v listinné podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat (CD,DVD, USB flash disk, pamětové karty)
Obec Věžky 
Věžky 61
76833  Morkovice

https://www.obecvezky.cz/podatelna-e-podatelna

4.7 Adresa e-podatelny
Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

 • Vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna
 • Zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna@obecvezky.cz
 • Osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

4.8 Datová schránka 
e4jbkbs

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 8228-691/0100 (KB)

6. IČ
00287865

7. DIČ
CZ00287865

obec je plátcem daňe z přidané hodnoty

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska
Vyhlášky a předpisy
Územní plán
Strategický plán rozvoje sportu v obci Věžky do roku 2022 
Program rozvoje obce Věžky 2015- 2022

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace
Kde a jak získat informace?

10. Příjem žádostí a podnětů
Kde podat žádost či podněty?

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
 • zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Věstník právních předpisů

11.2 Vydané právní předpisy 
Vydané právní předpisy v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční  smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence
V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy

Další povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

http://www.rzp.cz/
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik