Poskytování informací

Žádosti o informace

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:
Pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30
Středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30

Telefonické podání: pevná linka - 573 363 099

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@obecvezky.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Věžky, Věžky 61, 768 33 Morkovice
Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu. Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:
Pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30
Středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30

Telefonické podání: pevná linka - 573 363 099
Poštou na adresu Obecní úřad Věžky, Věžky 61, 768 33 Morkovice
Elektronicky na e-mail: podatelna@obecvezky.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: e4jbkbs
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti: komu je žádost určena, jaká konkrétní informace je požadována, kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:
Osobně na Obecním úřadě
Poštou na adresu Obecní úřad Věžky, Věžky 61, 768 33 Morkovice
Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:
Obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
Krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) ... 100,00 Kč
Fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) ... 3,00 Kč
Paušál provozních nákladů (materiál, energie) ... 15,00 Kč
Ostatní náklady ... dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře

Žádost o poskytnutí informací
Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o odmitnutí žádosti o poskytnutí informace
Žádost o nahlédnutí do registru oznámení
Vzor licenční smlouvy

Výroční zprávy o poskytování informací