Odpadové hospodářství

kalendar_svozu_odpadu_2024.jpg (JPG 335.13 kB)

Komunální odpad

Sběr a svoz komunálního odpadu zajišťuje pro obě části obce Věžky firma Biopas s.r.o., Kroměříž formou pravidelných svozů pronajatých odpadních nádob.

Spalování komunálního odpadu zajišťuje Mikroregion Morkovsko ve spolupráci s firmou Sako Brno, a.s. a Technickými službami Morkovice. Uložení velkoobjemového a hřbitovního odpadu zajišťuje na základě smlouvy firma DEPOZ Zdounky.

Nádoba: 1ks plechové nebo plastové nádoby o obsahu 110-120 litrů / domácnost
Četnost svozu: 1x za 14 dní
Termíny 2024:  viz kalendář výše

Obecně závazná vyhláška obce Věžky zde s platností od 1.1.2024 stanovuje místní poplatek za sběr, svoz a uložení komunálního odpadu - Obecně závazná vyhláška obce Věžky č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tento poplatek musí být uhrazen do 31.3. daného roku.

Možnosti úhrady:
V hotovosti na podatelně OÚ Věžky,
bankovním převodem na bankovní účet obce Věžky č.: 8228691/0100 ( KB KM ) - jako variabilní symbol pro objekty ve Věžkách uveďte číslo popisné, pro objekty ve Vlčích Dolech číslo popisné + 500 ( např.: pro Vlčí Doly č.p. 21 bude var.s. 521 ).

Možnost získání tzv. "druhé" popelnice:
"Druhou" popelnici zdarma získají domácnosti s novorozencem - na použité pleny. Popelnici je nutno vrátit poté, co dítě přestane plínky používat, nejdéle ve věku 3 let. Dále domácnosti, ve kterých žijí staří lidé, kteří opět pleny používají a jedna popelnice nestačí.

Tříděný odpad

Obec Věžky ve spolupráci s firmami Biopas Kroměříž a REMA Systém Praha zajišťuje občanům možnost třídit tyto druhy odpadu:

 • plasty směsné,
 • papír,
 • sklo bílé,
 • sklo barevné,
 • elektro-odpad,
 • drobné kovy,
 • použitý stolní (kuchyňský) olej
 • oděvy pro charitu (Diakonie Broumov).

Plasty je možné třídit 2 způsoby - do igel.pytlů a do kontejnerů.

Žluté pytle na tříděný plastový odpad:
Tyto pytle můžete dostat zdarma na OÚ Věžky nebo v obchodě ve Věžkách a ve Vlčích Dolech,
dále si o pytle můžete zažádat telefonicky na tel.: 573 363 025 nebo e-mailem na adrese ou@obecvezky.cz a požadované pytle Vám budou během několika dnů doručeny do Vaší poštovní schránky,
pokud naplněné a uzavřené pytle umístíte odpoledne před dnem svozu na viditelné a volně přístupné místo před domem (nejlépe k popelnici), budou Vám do schránky vhozeny nové pytle.

Sběr a svoz PE pytlů na tříděný odpad zajišťuje pro obě části obce Věžky firma Biopas s.r.o., Kroměříž formou pravidelných svozů.

Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny:

 • ve Věžkách u obchodu - 1x plasty, 2x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x kovy a 1x oděvy pro charitu
 • ve vlčích Dolech u obchodu - 1x plasty, 1x papír, 1x bílé sklo a 1x barevné sklo

Sběr a svoz kontejnerů na tříděný odpad zajišťuje pro obě části obce Věžky firma Biopas s.r.o., Kroměříž formou pravidelných svozů.

Nebezpečný odpad

Sběr, svoz a likvidaci nebezpečného odpadu ve Věžkách zajišťuje Mikroregion Morkovsko formou mobilních svozů, které se konají minimálně 2x do roka - přesný termín svozu je vždy vyvěšen a vyhlášen místním rozhlasem několik dní předem.

Ve Věžkách je místem přistavení pojízdné sběrny plocha před halou (na kopci poblíž sportovního areálu) a sběrna zde bývá přistavena po dobu 30 minut, ve Vlčích Dolech je to na 15 minut u bývalé radnice, v současnosti sloužící jako místní knihovna (č.p.37).

Mezi nebezpečný odpad patří:

 • znečištěné prázdné obaly,
 • baterie,
 • chemikálie,
 • staré léky a teploměry,
 • zářivky a výbojky,
 • prostředky na ochranu rostlin,
 • barvy, laky, ředidla nátěrových hmot,
 • starý olej,
 • pneumatiky,
 • lednice,
 • vyřazené televizory,
 • další objemný nebezpečný odpad

Biologický odpad

Formou kompostérů