Povinnosti dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informační povinnost správce

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 98/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen Nařízení GDPR.

Povinnosti dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů

Správce: Obec Věžky, Věžky 61, 768 33

Zastoupená starostou: Bc. Alešem Bosákem

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Orgán veřejné moci, musí mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který pomáhá chránit osobní údaje.

Pověřencem Obce Věžky je: Ing. Radek Tesař, email: obec.vezky.dpo@gmail.com , telefon: 603 717 908,

Kdy kontaktovat pověřence

V případě, kdy se domníváte, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s právními předpisy, lze podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci Věžky, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. To i v případě, kdy zástupce obce nezastihnete.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce, tj. obec Věžky.

Z jakého důvodu Obec Věžky zpracovává osobní údaje

Obec Věžky zpracovává osobní údaje na základě zákonné povinnosti, nebo jiného právního předpisu a to zejm. dle zákona č.: 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.: 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů. Dále v rámci výkonu činnosti územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů.

Předávání osobních údajů jiným subjektům

Předání osobních údajů dalším subjektům je jen v případě, že to ukládá právní předpis, nebo se jedná o podmínku dotačního titulu. Soukromým subjektům se předávají údaje jen v případě, že je nutné splnění povinnosti obce. Předání údajů do třetích zemí – mimo Evropskou unii obec nepředává.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou vnitřním předpisem obce, nebo po nezbytně nutnou dobu za účelem zpracování.

Práva vůči správci osobních údajů

Sdělení jaké osobní údaje jsou zpracovávané. Právo na opravu údajů, které nejsou přesné. Dle článku 17 Nařízení GDPR výmaz osobních údajů. Sdělení zda obec zpracovává osobní údaje. Právo přístupu ke zpracovávaným údajům a informace o zpracování údajů. Právo kopie zpracovávaných osobních údajů. Právo přenositelnosti osobních údajů. Žádost lze podat na podatelnu obce. Pracovník obce má povinnost zjistit totožnost tazatele. Odpověď obec zajistí v termínu 30 dní, ve složitých případech může být lhůta prodloužena. Žádost může být v odůvodněných případech zpoplatněna (např. cenou za technické prostředky přenosný disk, DVD apod.)

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, souhlas je odvolatelný. Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, na základě právního důvodu zpracování než souhlas subjektu údajů. Jinými slovy, v případě odvolání souhlasu je správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro účely definované v souhlasu. Pokud souhlas byl jediným právním důvodem zpracování, bude následovat likvidace osobních údajů.