Oznámení o záměru prodeje

Obec Věžky zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 218 –zastavěná plocha  a nádvoří  - o celkové výměře 741 m2 v k.ú. Věžky.  Součástí pozemku je stavba č.p. 27 rodinný dům a hospodářské stavení bez č.p.

Své nabídky dodejte na podatelnu Obecního úřadu ve Věžkách v uzavřené obálce. Nabídka bude obsahovat iniciály kupujícího, kontakt na něj a cenovou

nabídku.  Na hlavní straně obálky uveďte:                             „NEOTEVÍRAT  a  PRODEJ RODINNÉHO DOMU Č.P.27.“

Případné připomínky a vyjádření doručte na podatelnu Obecního úřadu ve Věžkách.

Nabídky, vyjádření či připomínky doručte nejpozději do 17. 5. 2021

Minimální nabídková cena je stanovena na 1 200 000 Kč

Obec Věžky si vyhrazuje právo zrušení záměru prodeje a nabídkové řízení zopakovat.  Obec Věžky si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným z případných zájemců o koupi. Případní zájemci nemají právo na náhradu jakýchkoliv nákladů či případných škod, vzniklých v souvislosti s účastí v tomto nabídkovém řízení.  

Podrobnější informace podá Bc. Aleš Bosák – starosta obce, tel. 725 518 228