Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2021

Vážení odběratelé,

na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů - Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž, výstavba ČOV Počenice - Tetětice, kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem, kanalizace a ČOV Střílky, kanalizace a ČOV Podhradní Lhota, na které byly společnosti poskytnuty dotace z Ministerstva životního prostředí, rozhodlo představenstvo společnosti dne 26. 10. 2020, že s účinností od 1. 1. 2021 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

  Cena Kč /m3 bez DPH Cena Kč /m3 vč. DPH 10%
Voda pitná 36,50 40,15
Voda odpadní 39,20 43,12
Cena celkem 75,70 83,27

S platností od 1. 1. 2021 dochází oproti roku 2020 k navýšení ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 3,70 Kč, tj. o 4,65% včetně DPH.

Ke zvýšeni ceny vody pitné a odpadní dochází v důsledku nárůstu nákladů na obnovu infrastrukturního majetku, modernizaci odečtových zařízení a čištěni vodovodních a kanalizačních zařízení.

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů a z Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech. V letech 2010 - 2019 nám byly poskytnuty z OPŽP dotace ve výši 293,664 milionu korun. V roce 2017 byla společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž také poskytnuta dotaze z Ministerstva zemědělství ve výši 25,4 mil. Kč na projekt Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín. Dále byla společnosti schválena dotace z Ministerstva zemědělství programu Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací li ve výši 24,309 mil. Kč na obnovu vodovodního přivaděče Břest - Chropyně a výstavbu VDJ Chropyně. Dalších 248,63 milionu korun bylo na jednotlivé akce financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje prostřednictvím stanovených cenových rozmezí (minimální a maximální rozpětí ceny) pro vodu pitnou dle finanční analýzy konkrétního projektu a stanovením minimální výše ceny vody odpadní dle nástroje udržitelnosti stanoveným Operačním programem životního prostředí 2014 - 2020.

V roce 2020 byla společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. schválena dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 75,827 mil. Kč na vybudování kanalizace a ČOV Podhradní Lhota a odkanalizování obce Prusinovice. Dalších 59,107 mil. Kč bude financováno z rozpočtu společnosti.

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes soustavný tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadni dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.

lng. Ladislav Lejsal, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.